Sponsored links

FoodiEat description


โปรแกรมบันทึกและวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคอาหารและออกกําลังกาย (FoodiEat) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกและรับคำแนะนำการบริโภคอาหารและออกกำลังกายในแต่ละวัน สำหรับใช้เป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพตนเอง โดยโปรแกรมสามารถคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) และอัตราความต้องการเผาผลาญพลังงานของร่างกายในแต่ละวัน (BMR) ของผู้ใช้ ทำให้เมื่อนำมาใช้ร่วมกับประวัติการรับประทานอาหารและออกกำลังกายจะทราบว่าอาหารที่บริโภคเหมาะสมกับความต้องการพลังงานของร่างกายหรือไม่

• ข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทยและผลไม้ จาก สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ กรมอนามัย
• ข้อมูลฉลากโภชนาการ จาก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
• สแกนบาร์โค้ดฉลากโภชนาการ เพื่อบันทึกอาหาร
• วิเคราะห์พลังงานจากอาหารที่กิน แบ่งตามสารอาหารหลัก (คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน)
• คำนวณพลังงานที่เผาผลาญจากการออกกำลังกาย
• แสดงการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนัก
• แสดงค่าน้ำหนักที่ควรจะเป็น
• share ข้อมูลโภชนาการและออกกำลังกายผ่าน social network

Recent changes:
- แก้ไขข้อผิดพลาด
- เปลี่ยนหน้าเริ่มต้นโปรแกรมใหม่Free Download

Safe download


Screenshots of FoodiEat: See the pictures

Related FoodiEat


Other users also looks for: FoodiEat apkFoodiEat download apkdownload FoodiEat apkFoodiEat free downloadfree FoodiEat download apk