MWG - Mobile World Group description


Ứng dụng dành cho nhân viên Tập đoàn Thế giới di động - MWG

Recent changes:
1.4.5.0
* Thay đổi cách thức vận hành giao hàng mới.
* Fix lỗi làm tròn giá
1.4.4.2
* Chuẩn hóa Login
* Xem khuyến mãi theo kho xuất
* Thông tin cấu hình và cấu hình chi tiết rõ ràng hơn
* Sản phẩm bán chạy tại siêu thị
* Thêm quầy thanh toán
* Chọn số lượng nhiều sản phẩm đổi trả không là quản lý theo IMEI
1.4.1.0
* Bổ sung Barcode
* Hình theo màu sản phẩm
* Tối ưu Xóa Notify
* Sửa layout trang bảo hành miếng dán và trang chi tiết mailFree Download

Safe download


Screenshots of MWG - Mobile World Group: See the pictures

Related MWG - Mobile World Group


Other users also looks for: MWG - Mobile World Group apkMWG - Mobile World Group download apkdownload MWG - Mobile World Group apkMWG - Mobile World Group free downloadfree MWG - Mobile World Group download apk